Loading
April 3, 2024By samuel

Cài đặt Driver cho USB WiFi TPLink WN722N

Lỗi Driver USB WiFi TPLink WN722N không thể chuyển sang monitor mode trên Kali Linux có thể được sửa bằng cách sau đây:

Máy ảo Kali Linux

Nếu bạn sử dụng Kali Linux trong máy ảo VirtualBox nhưng khi chạy iwconfig không thấy tên thiết bị mới, hãy thêm Realtek 802.11n NIC vào trong phần Devices > USB của máy ảo.

Virtual Box Kali Linux

Cài đặt thư viện cho Driver

Trước khi thực hiện cài đặt các phần mềm mới trên Linux, chúng ta cần chạy lệnh apt update để cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn.

sudo apt update -y

Tải về các thư viện cần thiết cho quá trình cài đặt Driver

sudo apt install bc
sudo apt install dkms libelf-dev build-essential linux-headers-$(uname -r)

Cập nhật: Nếu chạy lệnh sudo apt install dkms libelf-dev build-essential linux-headers-$(uname -r) và gặp lỗi này, phiên bản Kali Linux của bạn đã cũ!

Để khắc phục lỗi này, cần cài đặt phiên bản Kali Linux mới nhất bằng lệnh

 sudo apt install linux-image-amd64 -y

Sau khi cài đặt xong, khởi động lại hệ thống để cập nhật Kali Linux lên phiên bản mới nhất

reboot

Sau đó chạy lại lệnh cài đặt thư viện

sudo apt install dkms libelf-dev build-essential linux-headers-$(uname -r)

Cuối cùng khởi động lại hệ thống để cập nhật các thư viện vừa cài

Cài đặt Driver

rtl8188eus là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Aircrack-ng, được làm ra để hỗ trợ Driver cho các USB WiFi trên hệ điều hành nhân Linux, trong đó bao gồm Driver của USB WiFi TPLink WN722N

Tải về mã nguồn của Driver

git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8188eus.git

Khi chạy lệnh git clone, thư mục rtl8188eus sẽ được tải về bên trong thư mục làm việc hiện tại. Truy cập vào thư mục rtl8188eus và cài đặt Driver.

cd rtl8188eus
make && sudo make install

Xoá & Blacklist những Driver cũ

Blacklist những Driver phiên bản cũ để tránh gây xung đột với Driver mới.

echo 'blacklist r8188eu' | sudo tee -a '/etc/modprobe.d/realtek.conf'
echo 'blacklist rtl8xxxu' | sudo tee -a '/etc/modprobe.d/realtek.conf'

Xóa Driver cũ (nếu có), nạp Driver mới và khởi động lại hệ thống.

sudo rmmod r8188eu rtl8xxxu 8188eu
sudo modprobe 8188eu
reboot 

Bật chế độ Monitor Mode của USB WiFi

Để thực hiện bước này, mọi người có thể tham khảo qua bài viết hướng dẫn cài Aircrack-ng nhé.
Kiểm tra trạng thái các WiFi card hiện có :

iwconfig

Trong trường hợp này, WiFi card của USB WiFi sẽ có tên wlan0

Khởi động Monitor Mode:

sudo airmon-ng start wlan0

Nếu không có thông báo lỗi trả về, kiểm tra lại trạng thái của USB WiFi vừa chọn bằng lệnh iwconfig

Khi thấy trạng thái Mode: Monitor là USB WiFi của bạn đã được chuyển sang monitor mode thành công.
Để chuyển WiFi card về trạng thái ban đầu và kết nối WiFi, chạy 2 lệnh sau:

sudo airmon-ng stop wlan0
sudo systemctl restart NetworkManager

Cảm ơn cả nhà vì đã đọc bài viết. Happy hacking ∋━━o(`∀´oメ)~→

samuel

master of human stubid-ity

svg

What do you think?

It is nice to know your opinion. Leave a comment.

Leave a reply